Kaupungin mediamaiseman muutos: Case Pokémon GO

Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, ellei jopa täysin mahdotonta. Erityisen haastavaa ennakointi on kuitenkin vääjäämättä kehittyvän digitaalisen teknologian, erilaisten sovellusten ja median kohdalla, joiden ainoa pysyvä ominaisuus vaikuttaa olevan jatkuva muutos. Kun tiiviisti jokapäiväisessä elämässä käyttämämme välineet uudistuvat ja kehittyvät, muuttuu usein myös laitteiden välittämä arkinen toiminta monin tavoin. Tämä asettaa omat haasteensa myös tutkimukselle.

Erityisen selvästi nopea teknologinen kehitystahti näkyy laajasti levinneessä mobiililaitteiden käytössä ja käyttötapojen muutoksissa. Nykyaikana mobiililaitteet ja sovellukset ovat jo erottamattomasti osa ihmisten arkielämää ja erilaiset kommunikoinnin vaihtoehdot ovat huomattavasti monipuolistuneet uusien välineiden käyttöönoton myötä. Sosiaalisen median ja erilaisten mobiilidataan perustuvien pikaviestimien, kuten Whatsappin yleistyttyä matkapuhelimien perinteisemmät funktiot, eli soittaminen ja tekstiviestit ovatkin jo tutkimusten mukaan menettäneet merkitystään. (Bertel & Ling 2016)

Älylaitteisiin on sulautuneena useita erityyppisiä toimintoja ja sovelluksia, mikä tekee teknologiasta jokapäiväistä, jokapaikkaista ja arjen läpäisevää. Ihmiset käyttävätkin kännyköitään nykyään vähän kaikkeen liikkuessaan kaupungilla. Soittamisen ja tekstiviestien lähettelyn lisäksi kännyköillä kuunnellaan musiikkia, otetaan kuvia, selataan uutisia ja sosiaalista mediaa, niiden avulla suunnitellaan reittejä sekä tietysti myös pelataan pelejä.

Tutkimuskohteena elävä ja uudistuva Pokémon GO

DiMe-projektin yhteydessä teknologisten välineiden nopean muutostahdin olemmekin saaneet huomata erityisesti Pokémon GO -pelin kohdalla, joka on ollut kuluneen kesän aikana suurennuslasimme alla. Tekemissämme haastatteluissa nuoret puhuivat Pokémon GO:n pelaamisen ja myös laajemminkin sosiaalisen median sovelluksiin liittyvän kulttuurin nopeista muutoksista esimerkiksi seuraavasti (nimet muutettu):

Linda 17v: “Musta tuntuu, et meidän ikäisillä on niin paljon, niinku vaihtuu koko ajan se mitä sä teet. – – Ja sit vanhemmat ja lapset jää silleen et tää on kiva ja mä pysyn täs pelissä ja pelaa sitä pidempään.”

 

Emma 16v “Kaikki sellaiset sosiaalisen median ilmiöt, ne vaihtuu hirveen nopeesti. – – Saattaa paris kolmes viikos vaihtua”

 

Sofia 16v “Must tuntuu jotenkin, et aikuiset jää ihan hirveesti pois siitä et mitä ne ilmiöt on. Et ei niillä oo niinku hajuakaan. Musta tuntuu et tosta pitäis niinku aikuisten tutkii.“

Kyseisten nuorten näkökulmasta monet laajastikin käytetyt sovellukset, myös Pokémon GO, ovat jo menneen talven lumia, kuin eräänlaisia muoti-ilmiöitä, joista ollaan jo siirrytty eteenpäin. Havaintojemme perusteella on kuitenkin selvää, että Pokémon GO:n pelaajakunta on vielä laaja ja peli on edelleen monelle olennainen osa arkipäivää ja liikkumista kaupungilla. Peli itsessään kehittyy monien muidenkin sovellusten tavoin sisällöiltään hyvin nopeasti, mikä tekee tutkimuskentästämme jatkuvasti muovautuvan ja elävän kokonaisuuden. Pelaaminen onkin muuttunut erilaisten päivitysten myötä monin tavoin.

Pelaajille monet kaupungin kiintopisteet ovat samalla myös virtuaalisia taisteluareenoita ja otollisia pokémonien metsästyspaikkoja. Kuva: Olli Haanpää

Tutkimustyömme kannalta kiinnostavimpana esimerkkinä kenttää mullistavista muutoksista on peliin kesäkuun loppupuolella mukaan tullut raid-battle -ominaisuus, joka muokkasi pelaamisen ohessa esiintyvää sosiaalisuutta ratkaisevalla tavalla. Raidit ovat pelissä esiintyviä lyhyitä, noin 1,5-2 tuntia kestäviä tapahtumia, joissa pelaajat pääsevät taistelemaan erityisen vahvoja virtuaalisia hirviöitä vastaan yhdessä toisten pelaajien kanssa. Taistelut rohkaisevat pelaajia keskinäiseen yhteistyöhön, koska raidvastustajana toimiva pokémonon on yleensä mahdotonta päihittää yksin. Raideihin liittyy runsaasti uudenlaista pelaajien välistä sosiaalisuutta, kommunikointia ja koordinointia sekä fyysisessä tilassa, että erilaisten sähköisten viestimien välityksellä. Tämä on todella jotain uutta ja kiinnostavaa tutkimustehtävämme kannalta. Vastaavaa toimintaa ei samoissa määrin yksinkertaisesti esiintynyt ennen peliin tulleita päivityksiä, mikä suuntasi myös tutkivaa katsettamme uudenlaisiin teemoihin.

Päivitykset ovat siis tuoneet myös tutkimuksellisesti kiinnostavan ja merkittävän lisän Pokémon GO -peliin. Voimme tosin vain kuvitella, minkälaisia vaikutuksia voi olla vasta suunnitteilla olevilla lisäyksillä, joista Pokémon Company:n johtaja Tsunekazu Ishihara kertoi syyskuussa Bloombergin haastattelussa. Suorat pelaajien välillä käytävät taistelut Pokémon GO:sta esimerkiksi vielä puuttuvat, mutta ovat kyllä tulossa. Tämä lisäys tulee varmasti muuttamaan kaupungin päällä leijuvaa virtuaalista pelikenttää ja samalla tutkimuskenttäämme jälleen tyystin toisenlaiseksi. Samoin mielenkiintoinen uudistus tulee olemaan vielä suunnitteilla oleva mahdollisuus pelaajien väliseen pokémonien vaihtoon ja kaupankäyntiin.

Digitaalisen arkielämän muutokset ja jatkuvuudet

Tutkimuskentän jatkuvasti eläessä voimme esittää kiinnostuksemme kohteena olevista digitaalisen median ilmiöistä vain tiettyyn ohimenevään hetkeen liittyvän kuvauksen, ikään kuin valokuvan, jonka avulla voimme pyrkiä tallentamaan käsillä olevan tilanteen. Näin voimme kertoa, miltä nämä ilmiöt näyttivät tietyllä ohimenevällä hetkellä ja käyttää kuvaustamme esimerkkinä siitä, millaista merkitystä teknologialla voi yleensä olla ihmisten arkisen toiminnan tai julkisen tilan kannalta.

Erilaisten sovellusten, kuten Pokémon GO:n kaltaisten mobiilipelien myötä monet kokevat kaupunkitilan nykyään entistä enemmän eräänlaisena monitasoisena teknologian välittämänä hybriditilana, jossa kaupungissa liikkumista on osaltaan ohjaamassa esimerkiksi pelin virtuaalinen maailma, tai GPS-paikannukseen perustuva sijantitieto. (Souza e Silva & Sutko 2008). Samalla ihmiset elävät jatkuvassa verkottuneen läsnäolon tilassa toistensa kanssa, kun nykyisin lähes oletusarvoisesti Internetiin kytkeytyneet mobiilit laitteet kulkevat käytännössä aina mukana. (ks. “Connected presence” Licoppe 2004). Tämä tekee nopeasti muuttuvasta digitaalisen teknologian välittämästä arkielämästä hedelmällisen ja mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

Pokémon GO:n kohdalla olemmekin lopulta kiinnostuneempia itse pelin sijaan siitä, mikä digitaalisesti välittyneessä kaupungin arjessa on olennaista ja ehkä uudenlaista. Kiinnostava kysymys on myös se, minkälaisia jatkuvuuksia arkinen sovellusten käyttäminen pitää sisällään. Vaikka erilaiset sovellukset tulevat ja menevät nopeaan tahtiin, pysyvää on kuitenkin niiden välittämät uudet urbaanin yhteisöllisyyden muodot sekä digitaalisuuden sulautuminen osaksi jokapäiväistä elämää. Olennainen kysymys kuuluukin, minkälainen merkitys, tai vaikutus jatkuvasti uudistuvilla digitaalisen teknologian sovelluksilla voi olla arkielämän ja yhteisen kaupunkitilan kannalta. Sovellukset itsessään voivat olla esimerkiksi ensi vuonna jo tyystin toisenlaisia.

Vanha Kirkkopuisto virtuaalisena karttana ja ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta. Kuva: Arseniy Svynarenko

 

Teksti: Olli Haanpää

Otsikon kuva: Nuoret pelaajat syventyneenä Pokémon GO:n maailmaan. Olli Haanpää

 

Comments

comments